Phóng sự về Phiên Họp Mở Rộng tại Calgary ngày 1-11-2014 về việc thực hiện Dự Án Viện Bảo Tàng Thuyền Nhân

You are here: