(1) Bức tường tưởng niệm

Ghi nhớ các thân nhân, bạn bè đã bỏ mình trên đường đi tìm tự do.

(2) Đặt tên các phòng

Sảnh đường danh dự: $500,000

Hội trường: $400,000

Phòng triển lãm 1: $300,000

Phòng triển lãm 2: $200,000

Phòng triển lãm 3: $100,000 (đã có người lấy)

Thư viện: $25,000 (đã có người lấy)

Phòng họp: $25,000

Tiệm bán đồ kỷ niệm: $25,000

(3) Ghi ơn các ân nhân

Sáng lập viên: $250,000+

Viễn kiến: $100,000 – $249,999

Bảo trợ: $50,000 – $99,999

Xây dựng cộng đồng: $10,000 – $49,999

Thân hữu: $1,000 – $9,999

Ủng hộ: $100 – $999

Tất cả các đóng góp trên $10 đều được cấp biên nhận trừ thuế.