Ban Chấp Hành

Nha sĩ Hoàng Đình Trí

Chủ Tịch

Nguyễn Thế Sơn

Phó Chủ Tịch Nội Vụ

Lâm Tuyết

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ

Trần Thị Ngọc Hiến

Thư Ký

Huỳnh Dậu Thi, CPA, CMA

Thủ Quỹ

Ban Thanh Kiểm (2014-2015)

Bác sĩ Trương Hữu Độ (Calgary)

Ban Thanh Kiểm

Linh Quý, BA, LLB (Nova Scotia)

Ban Thanh Kiểm

Lê Phan Lương (Ottawa)

Ban Thanh Kiểm

Hội Đồng Quản Trị

Board of Directors gồm chủ tịch các hội thành viên) LHNVC đã bầu
Trần Văn Nhã (Sherbrooke)

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Trần Chí Hiếu (Calgary)

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị