Thông Báo của Liên Hội Người Việt Canada (LHNVC) và Trung Tâm Người Việt Canada (TTNVC)

Ngày 27 tháng 7 năm 2016, đa số tuyệt đối các hội thành viên Liên Hội Người Việt Canada đã quyết định tổ chức Đại Hội Đồng thống nhất Liên Hội Người Việt Canada vào ngày 10 đến 11 tháng 9 năm 2016 tại Montreal để bầu Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2016-2018. Tham dự viên của Đại Hội Đồng gồm có đại biểu của 8 hội thành viên: Calgary, Edmonton, Saskatoon, Windsor, Ottawa, Toronto, Montreal và Sherbrooke.

Project 4000: An Interview With Brian Buckley

“We’ll take the other 4000.” Brian Buckley is a former member of Canada’s foreign service, a professor, and author of “Gift of Freedom: How Ottawa Welcomed the Vietnamese, Cambodian and Laotian Refugees”. Listen as he describes a “luminous summer in Ottawa”. In the spring of 1979, as desperate refugees fled persecution and chaos in Southeast…